Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita Krnov je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě Krnov

  • metodické konzultace - denní stacionář (8049254), domov se zvláštním režimem Dům dobré vůle (6416850)
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích – Charitní pečovatelská služba (1540602), denní stacionář (8049254), domov se zvláštním režimem Dům dobré vůle (6416850), NZDM Zvídálek – středisko pro mimoškolní činnost romských dětí (7877713)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

metodická podpora